regulamin i polityka prywatnościRegulamin świadczenia usług w Plantaris Diagnostyka i Terapia Stóp


§ 1. Postanowienia ogólne i definicje
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, usług, fizjoterapeutycznych, pielęgniarskich, zwanych dalej łącznie: Usługami a z osobna Usługą Podologiczną, Usługą Fizjoterapeutycznązwane dalej: Usługą Podologiczną lub Usługami Podologicznymi, która jest świadczona w Centrum medyczno-podologicznym Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp, ul. Zapolskiej 65B w Tychach prowadzącego przez Agnieszkę Nowotnik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Podologii i Trychodietetyki Klinicznej Agnieszka Nowotnik.
Przed skorzystaniem z Usług należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
Skorzystanie z Usług jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywane są Usługi mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane: Pacjentem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usług na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przez rozpoczęciem Usług.
§ 2. Rejestracja na Wizytę
Usługi Podologiczne świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwane: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Pacjent może skorzystać z Usługi Podologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
Wizyty w Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp można umawiać poprzez telefoniczna rejestrację- dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.
Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp.
Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp jest w całości zapełniony, Pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usługi Podologicznej w sytuacji, w której Pacjent, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
Podczas Rejestracji Pracownik Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp w celu oszacowania czasu trwania Usługi Podologicznej może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Pacjent.
Podczas Rejestracji Pracownik Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp poprosi o podanie następujących danych: imię i nazwisko; numer telefonu do kontaktu; adres e-mail; wiek Pacjenta; informację czy Usługa Podologiczna realizowana jest w formie bonu podarunkowego.
W określonych przypadkach Pacjent może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy: kontakt@plantaris.pl zdjęcia stopy lub jej części.
Pomiędzy wykonaniem Usługi Podologicznej w miarę możliwości zapewniane są 10 minutowe przerwy konieczne do zdezynfekowania gabinetów.
Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Pacjent może otrzymać wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie wraz z prośbą o potwierdzenie Wizyty.
W przypadku niepotwierdzenia Wizyty przez Pacjenta drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS najpóźniej w dniu poprzedzającym Wizytę do godziny 18:00 - Wizyta ta zostanie przez Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp automatycznie uznana za aktualną i po czasie rezerwacji - rozliczoną.
§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie z Wizyty
Na zarezerwowaną Wizytę Pacjent powinien stawić się w Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp najpóźniej na 10 minut przez umówionym terminem Wizyty.
Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp i trwa dłużej niż 15 minut, Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp w miarę możliwości poinformuje Pacjentów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt.
Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp zachowuje prawo do odmowy wykonania Usługi Podologicznej, jeżeli Pacjent spóźnia się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjenta o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp, które wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usługi Podologicznej z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.
Nieprzystąpienie do Wizyty przez Pacjenta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp do obciążenia Pacjenta kosztami niezrealizowanej Wizyty.
Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadkuPlantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp zaproponuje nowy termin Wizyty.
Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej Usłudze Podologicznej. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp.
Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Pacjenci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Pacjentów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp Usług Podologicznych lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji- przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.
Pacjent ma prawo odwołać lub przełożyć Wizytę najpóźniej na 24 godziny przez zaplanowaną wizytą a w przypadku zabiegu chirurgicznego na 48 godzin przed planowaną Wizytą.
§ 4. Przebieg Wizyty
Usługi Podologiczne wykonywane w Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usługi Podologicznej.
Na pierwszej Wizycie Pacjent obowiązany jest do wypełnienia tzw. KARTY PACJENTA, na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Pacjentem.
Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp przedstawi Pacjentowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi Podologicznej.
Rodzaje Usług Podologicznych świadczonych przez Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp dostępne są na stronie internetowej Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp pod adresem: PLANTARIS.pl.
§ 5. Płatność
Pacjent jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi Podologicznej. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług Podologicznych znajduje się na stronie internetowej Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp
W Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp udostępnia się następujące formy płatności:

Gotówka lub płatność BLIK
Karta płatnicza
Bon podarunkowy
Zapłata za Usługi Podologiczne następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Pacjent obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi Podologicznej lub w przypadkach płatności za Usługę Podologiczną pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Pacjenta.
W przypadku Pacjentów korzystających z bonów podarunkowych, przed odbytą wizytą Pacjent zobowiązany jest przesłać SMS na nr 503-100-341 zdjęcie lub kod zabezpieczający bonu oraz swoje imię nazwisko i adres mailowy; W innym wypadku, Usługi Podologiczne podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.

W przypadku usługi wykonania wkładek indywidualnych Pacjent obowiązany jest do zapłaty kwoty 100,00 złotych w momencie zlecenia wykonania wkładek indywidualnych. Jeżeli podczas Wizyty okaże się, że usługa wykonania wkładek indywidualnych nie jest konieczna, wpłacona kwota 100,00 złotych zostanie zaliczona na poczet konsultacji ortopodologicznej.
§ 6. Procedura reklamacyjna
Pacjent po wykonanej Usłudze Podologicznej ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 1 dnia od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi Podologicznej w terminie 7 dni. Składając Reklamację Pacjent obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta złożona na piśmie na adres e-mailowy: kontakt@plantaris.pl lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp. W miarę możliwości Pacjent do Reklamacji powinien dołączyć dokumentacje zdjęciową.
Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp. Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Pacjentowi.
W przypadku kwestionowania Usługi Podologicznej zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę Podologiczną– w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki- jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą Podologiczną lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta.
§ 7. Odpowiedzialność
Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi Podologiczne po stronie Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp.
Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Usługi Podologicznej wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.
Po wykonanej Usłudze Podologicznej Pacjentami może zostać wystawione zaświadczenie o odbytej Usłudze Podologicznej.
§ 8. Postanowienia końcowe
Wszystkie osoby przebywające na obszarze Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
Na obszarze Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne zabrania się wprowadzania zwierząt.
Na obszarze Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne należy stosować się do wytycznych personelu podczas trwania pandemii wirusa COVID19 do czasu ogłoszenia jej ustania przez WHO, w tym : obowiązkowy pomiar temperatury, wypełnienie ankiety epidemiologicznej, noszenie maski ochronnej. W razie braku wyrażenia zgody na powyższe, personel ma prawo odmówić wykonania usługi.
Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Plantaris, Diagnostyka i Terapia Stóp.
Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług Podologiczne powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia _____01.04.2020___________
O zmianach niniejszego Regulaminu Pacjent będzie powiadamiany drogą e-mailową, na adres podany podczas Rejestracji.

 

Polityka prywatności
 
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w Plantaris.pl

Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych Plantaris.pl (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Praktyka Podologii i Trychodietetyki Klinicznej Agnieszka Nowotnik

43-100 Tychy, Zapolskiej 65B, woj. śląskie

NIP 6381521554

System ochrony danych osobowych
ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a plantaris.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.
Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
System IT oraz procedury wewnątrz firmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

I. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Plantaris.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani Klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy.

Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z Plantaris.pl.

W trakcie rejestracji prosimy o:

imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z Plantaris.pl
numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)
Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.

Złożenie zamówienie
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Plantaris.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail przekazywane jest firmie marketingowej w postaci dostępu do panelu sklepu, w celach realizacji usług marketingowych.
W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Plantaris.pl

Plantaris współpracuje z następującymi operatorami płatności:

Przelewy24 – DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

Marketing
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe z Plantaris.pl, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w Plantaris.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Adres e-mail jest przekazywany i przetwarzany wyłącznie w celu wysłania e-maili do:

Freshmail FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, NIP 6751496393, REGON 123040091

Korespondencja
W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

Cookies – Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na Plantaris.pl

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Plantaris.pl.

W ramach Plantaris.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach Plantaris.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Plantaris.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Plantaris.pl;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Plantaris.pl;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Plantaris.pl;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Plantaris.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Plantaris.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Plantaris.pl (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta Plantaris.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Plantaris.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Plantaris.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Plantaris.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

Plantaris.pl (cookies)
Plantaris.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Plantaris.pll rozpoznania Ciebie i dostosowania Plantaris.pl do Twoich potrzeb.

Plantaris.pl wykorzystuje cookies do:

zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania Plantaris.pl (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Plantaris.pl; (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
personalizowania wyglądu Plantaris.pl przez wyświetlanie produktów, które algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów, producentów, kategorię – słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Plantaris.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w II części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez Plantaris.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w II części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

Cookies pochodzące z serwerów partnerów
Plantaris.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej Plantaris.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

Plantaris.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

Plantaris.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )
Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Plantaris.pl

Plantaris.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w Plantaris.pl linki do innych stron internetowych. Plantaris.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, Plantaris.pl dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

Zmiana polityki prywatności Plantaris.pl

Plantaris.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Plantaris.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie Plantaris.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem http://Plantaris.pl/polityka-prywatnosci.

 Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
dostępu do danych osobowych;
sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
przenoszenia danych osobowych;
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

Kontakt

Plantaris.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail  kontakt@plantaris.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail kontakt@plantaris.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Praktyka Podologii i Trychodietetyki Klinicznej Agnieszka Nowotnik

43-100 Tychy, Zapolskiej 65B, woj. śląskie

NIP 6381521554